İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ENG 222 - Temel İngilizce IV

ICM 101 - İç Mimarlıkta Temel Tasarım I
Kompozisyonların elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkeler aktarılır ve yaparken öğrenme yöntemine dayanır. Bu doğrultuda ders, tasarım dilini kavratan ve el-zihin becerilerini geliştiren uygulamaya yönelik çalışmaları içerir.

ICM 102 - İç Mimarlıkta Temel Tasarım II
Tasarım sürecinin bir problem çözme yolu olduğu, yönteminin ise yap-boz sistematiğine dayandığı, sonuca deneyerek ulaşılabildiği ve biçimsel sentezlere ulaşmanın yolları gibi konuları içerir. Diğer tasarım alanlarındaki görsel malzeme örnekleri ile tasarım kavramlarını irdeler.

ICM 111 - Teknik Çizim I
Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

ICM 112 - Teknik Çizim II
Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

ICM 114 - Sunum Teknikleri
Çizim ve boyama teknikleri çizgi, tarama, doku verme, gölgeleme ve renklendirme alıştırmaları ile deneyimlenir, farklı renklendirme araçları ile mekan renklendirme ve renk seçme önemi üzerine uygulamalar ve proje sunum düzeni ile ilgili tartışmalar yapılır.

ICM 121 - İç Mimariye Giriş
Meslek alanı ve diğer disiplinlerle ilişkisi; mekân tasarımı problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişimi; mekân bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi; diğer sanat alanları ile kültürel bakış kazandırmak üzerine çalışmalar.

ICM 201 - İç Mekan Tasarımı I
Ders; çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekân değerlendirme sorununu barındırır. Tasarımda işlev ilişkilerinin ele alındığı, biçimlendirmenin yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı bir çalışma sürecini içerir.

ICM 202 - İç Mekan Tasarımı II
Ders, çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekan (konut)değerlendirme sorununu barındırır. Tasarımda işlev ilişkilerinin, engeli olan ve engeli olmayan kullanıcı gruplarına ilişkin bir şekilde biçimlendirmenin, yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı bir çalışma sürecini içerir.

ICM 211 - İnce Yapı ve Malzeme I
Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

ICM 212 - İnce Yapı ve Malzeme II
Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, geçişleri ve bitirmeler, ayırıcı elemanlar, pencereler, kapılar, ıslak hacimler (mutfak, banyo, wc, vb.) üzerine bilgilenme; araştırma ve uygulamalarla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerinde sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi.

ICM 213 - Bilgisayar Destekli Çizim I
Sayısal Grafik, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması, Autocad programında 2D komutları ve mimari disiplin içinde kullanılması

ICM 214 - Bilgisayar Destekli Çizim II
3 boyutlu basit elemanlardan karmaşık elemanlara doğru modelleme teknikleri; tasarımın irdelenmesi ve geliştirilmesi; 2 boyutta yapılan tasarımların 3. boyutta ifadesi ve sunum teknikleri

ICM 221 - Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Paleotik dönem ile 14. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi; coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller; plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

ICM 222 - Mimarlık ve Sanat Tarihi II
15. yüzyıl ve 18. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller, plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

ICM 232 - İklimsel Konfor ve Tesisat
İnsan ihtiyaçlarının ve konforunun incelenmesi, çevre koşullarının yapılarda tasarımı belirleyici bir kullanımı, kontrol edilmesi ve biçimlendirilmesine ilişkin bilgiler. İklim kuşaklarına bağlı ısıl konfor ve çevre kontrolü, pasif iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma ve nemlendirme) ve iç mekân hava kalitesi. Yapılarda su tesisatının temel ilkeleri, ısıtma, soğutma, havaandırma ve iklimlendirme yöntemleri ve bunlara ilişkin mimari standartlar.

ICM 241 - Ergonomi
İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; iç mekân ve çevre tasarımının insan boyutları ile uyum içinde olabilmesi için ergonomik ve antropometrik bilgiler;fonksiyon, insan boyutu ve estetik arasındaki ilişkinin kavranması

ICM 242 - Çevre Psikolojisi
İnsan ve fiziksel çevre ilişkisindeki sebepler ve etkileri; insan-çevre etkileşimini inceleyen Çevre Psikolojisinin temel kabullerine göre, insan algısının ve sonuçta davranışını etkileyen fiziksel çevrenin, hem kişisel hem de sosyal ve kültürel açılardan tartışılması

ICM 299 - Stajı I (Şantiye)
Şantiye alanındaki aktiviteler ve yaşam; projeye dâhil olan disiplinler arasındaki koordinasyon ve programlama; proje uygulama ve detaylandırma aşamaları ve iş güvenliği.

ICM 301 - İç Mekan Tasarımı III
Orta derece karmaşık yerleşme ve dolaşım bağlantılarının çözüleceği ve kurum kimliğinin ağırlık kazandığı iç mekân tasarım çözümlerinin getirilmesi; kullanıcı özellikleri ve mekân işlevlerine uygun tasarımların mekânsal dile aktarılmasıı; çoklu fonksiyon içeren mekân tasarımındaki ilişkilerin çözümünü algısal ve estetik ölçütlerle ele alınmasını hedefleyen çalışmalar.

ICM 302 - İç Mekan Tasarımı IV
Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılması; iç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılmasını geliştirmek; aydınlatma, renk, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar.

ICM 303 - Mobilya Tasarımı
Mobilya tasarım ilkeleri; mobilyayı oluşturan alternatif malzemeler, tasarımı etkileyen fiziksel, ergonomik, psikolojik, ekonomik ve sosyal faktörler ile üretim sürecine ilişkin aktarılan bilgiler ışığında doğru malzeme kararları ile bir mobilya tasarlanarak üretim aşamalarının deneyimlenmesi.

ICM 304 - Islak Mekan Tasarımı
Islak hacimlerde verilerin analizleri ve tasarım ilke-standartları; tasarım ve uygulama açısından malzeme seçimlerinde gerekli kriterler; aydınlatma ve renk kullanımları; elektrik ve su tesisatı gözetilerek ıslak mekan projesi hazırlama süreci.

ICM 321 - Mimarlık ve Sanat Tarihi III
19. yüzyıl ile 21. yüzyıl zaman aralığında, çağdaş tasarımların temel aldığı felsefe ve anlayışların mimarlık, kent ve sanat tarihinin evriminin görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile karşılaştırmalı olarak irdelenmesi

ICM 331 - Aydınlatma
Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğinin aktarılması.

ICM 332 - Akustik ve Yangın Güvenliği
Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında akustik ve gürültü kontrolu yanısıra, yangın güvenliğine ilişkin pasif tasarım kurallarının aktarılması.

ICM 399 - Staj II (Atölye)
İç mimarlık veya tasarım projelerinin uygulama ve üretim alanlarında, iş yönetimi ve programlaması alanında deneyim kazanmak ve gözlem yapmak.

ICM 401 - İç Mekan Tasarımı V
Tasarım sürecinde bilimsel karar verme yöntemleri kullanılarak iç-dış mekân ilişkisi, yapılar arasındaki kamusal alanlar, peyzaj öğeleri ve sokak mobilyaları gibi konular ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

ICM 402 - İç Mekan Tasarımı VI
Alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler gibi yapıların iç tasarım sürecinde yapılması gereken mimari ihtiyaç programı oluşturulur, tasarım dili yaratılır, bilimsel karar süreci yöntemleri kullanılır.

ICM 411 - Yapım Yönetimi
Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ICM 499 - Staj III (Büro)
İç mimarlık ve çevre tasarımına yönelik özel ofis ya da kamu kuruluşlarında iç mimari ve mimari tasarım ve çevre tasarımı alanlarında tecrübe kazanmak; tasarım proje ve detay çizimleri üretmek; ölçme ve sunum teknikleri geliştirmeleri; proje planlama ve geliştirme aşamaları ve tasarımcı-müşteri ilişkileri konularında gözlem yapmak ve katılımda bulunmak.

ICM532 - Yapı Akustiği Teorisi II
Yapı akustiği; ilke ve uygulama teknikleri ile özel binalarda iç mekân akustiği ve gürültü kontrolü; akustik cihazlarının kullanımı; akustik prensipleri ile tasarım prensiplerinin entegrasyonu.

TURK 401 - Türk Dili I

Seçmeli Dersler

A-Alan Seçmeli 1 (A) - Seçmeli Ders

A-Alan Seçmeli 2 (A) - Seçmeli Ders

A1-Alandışı Seçmeli 1 (A1) - Seçmeli Ders

ICM 322 - Tasarımda Anlam
Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam araştırılarak, biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu; tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi. Biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışması.

ICM 353 - Kentsel Tasarım İlkeleri
Kentsel tasarımın potansiyel rolünün, kent planlamasından iç mimarlığa kadar uzanan kapsam içinde kavranması; kentsel tasarım ile ilgili elemanların, kavramların ve örneklerin incelenmesi ile tasarım fikirlerinin oluşması.

ICM 354 - Sahne Tasarımı
Tasarım sürecinde iç ve dış hacimlerde salon, sahne ve sahne mekanı bilgisi ve düzeninin, sahne dekoru ve salon çevre düzeninide kapsayacak biçimde, tüm gösterim mekanının biçimsel ve görsel düzeni ile yapılandırılması.

ICM 355 - Peyzaj Mimarlığı İlkeleri
Sert ve yumuşak peyzaj elemanlarının mekan oluşturması üzerinde durularak endemik bitkilerin tanıtımı; peyzaj mimarlığının farklı ölçekler ile olan ilişkisi ile birlikte ilkeleri.

ICM 356 - Marka ve İşletme Odaklı Tasarım
İşletme/marka olgusu ile ilgili temel bilgiler, popüler kimlik tasarımı ve çok şubeli işletmelerde modüler tasarım; cephe tasarımı, tabela ve logo konuları ele alınmaktadır. Perakende mağazacılık veya gıda sektörlerine yönelik marka oluşturulacak ve tasarımı yapılacaktır.

ICM 361 - Detay Tasarımı
Yapı strüktürü ve malzemeleri ile ilgili detay projelerinin teknik ve üretime yönelik çözümleri ve bu çözümlerin mekansal bütünlük içindeki estetik değerlendirmesi.

ICM 371 - Mobilya Tarihi
Farklı dönemlerde mobilya tasarımının gelişim süreci; Mobilya Tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist Yaklaşımlar; organik tasarım; mobilya tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist yaklaşımlar; Türkiye’de mobilya tasarımı; mobilya tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar.

ICM 376 - Türk Sanat Tarihi
Türklerin islamiyeti kabulü ile başlayarak, Türklerin sanatsal üretim şekilleri ve kentsel gelişim süreçleri.

ICM 381 - Ekolojik Tasarım İlkeleri
'Yapılı çevrenin ve mimari ürünlerin doğuşundan ölümüne kadar tüm girdi ve çıktıları ile biosferin ekolojik sistemlerine entegre olabileceği, tasarrufa, dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık üretmemeye özen gösteren, insan sağlığına önem veren” yaklaşımlar olan Ekolojik Tasarım ya da diğer adı ile ''Yeşil Tasarım” ın anlatılması.

ICM 382 - Uygulamalı Ekolojik Tasarım
Ekolojik tasarım yaklaşımının gerektirdiği ön birikimin, ekolojik tasarımdan ayrılmaksızın temel ekolojik malzemelerle ve kaynaklarla aktarılması.

ICM 383 - Işık-Renk Teorisi
Işık ve renk olguları ile ilgili temel bilgilerin, yapılı çevre dahilinde uygulama yöntemleri ve uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı grup üzerindeki olası psikolojik ve fizyolojik etkileri ele alınarak analiz edilmesi.

ICM 384 - Evrensel Tasarım
Evrensel tasarım kavramı; erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım ile ilişkisi; prensipleri ve prensiplerin projeler oluşturularak mekansal organizasyon, kullanıcı ölçüleri ve tasarım arasındaki ilişkiye etkileri

ICM 421 - Koruma ve Restorasyon
Taşınmaz Kültür Varlıklarında restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler.

ICM 442 - Portfolyo Tasarımı
Özgeçmiş (CV) hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı Portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar; resmi yazışma teknikleri ve içmimari teknik projenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler.

ICM 451 - Vaziyet Planı İlkeleri
Vaziyet planı ilkeleri, teknikleri ve yaklaşımları; vaziyet planı tasarımı.

ICM 454 - Ticari Yapıların İç Mekân Tasarımı
Satış yapıları tasarımı bağlamında mağaza tasarımı hakkında detaylı bilgiler;iİç mekan tasarım kriterleri doğrultusunda mağazanın analizinin yapılarak nasıl tasarlanması gerektiği; mağaza tasarımının marka, marka kimliği, marka imajı ve sattığı ürün ile olan ilişkisi; mağaza tasarımı, kullanıcı (müşteri) ve satış arasındaki ilişki irdelenir.

ICM 461 - Bilgisayarla İleri Sunum I
İç mekan ve ürün tasarımlarının bilgisayar programları ile modellenmesi ve sunuma hazırlanması.

ICM 462 - Bilgisayarla İleri Sunum II
İç mekan ve ürün tasarımlarının bilgisayar programları ile modellenmesi ve sunuma hazırlanması.

ICM 463 - Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri
Tefrişli planlar, orthografik ve perspektif görünüşler gibi teknik çizimlerin dijital ortamda oluşturulabilmesi; pafta düzeni içerisinde bir araya getirilmesi, çıktılarının alınabilmesi.

ICM 473 - Sanat Yapıtları Analizi
Sanat ve Sanatçı kavramları; İkonoloji kavramı; Paleolitik ve Neolitik Dönem Sanatı; Antik Çağ Uygarlıklarında Sanat; Orta Çağ Döneminde Sanat; Rönesans Döneminden Modern Döneme Sanat konuları.

ICM 474 - Tasarım Felsefesi
Tasarımın oluşumuna ilişkin düşünsel altyapı; genel felsefenin gelişim aşaması ve terimleri incelenerek, tasarım ve estetik arasındaki ilişki.

ICM 475 - Mekân Analizi
Farklı alanlar ve kültürlerdeki mekanların biçimsel, sosyal ve kültürel açıdan çözümlemeleri; tasarımın üretildiği çağın toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmesinden yola çıkılarak nasıl üretildiği ve toplumsal tüketimi.

ICM 477 - Çağdaş Sanat Akımları
Çağdaş sanat akımlarını kavratmak amacıyla Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki yeni dünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımları incelenir. Dadaizm, Sürrealizm, Süpermatizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Happening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and Craft, Enstelasyon, Konsüktivzm, Kinetik Sanat gibi akımlar örneklerle anlatılarak öğrencilere bilim-teknoloji, toplumsal yapı, gibi değişkenlerle sanat arasındaki ilişkiyi kurma becerisi kazandırılır.

ICM 493 - Araştırma ve Rapor Yazımı
Araştırma sürecinin tanımlanması ve analiz edilmesi; araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri; yapılan araştırmaların elde edilen verilerini kullanarak rapor hazırlama.

ICM 494 - Maket Yapımı
El ve zihin becerisini geliştirmek için maket yapım sürecine ilişkin uygulamalar; iki boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması ve farklı malzeme araştırmaları.

MMR 444 - Tarihi Mekanların Analizi
Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellikleri. Ön koşul: MMR 221 Mimarlık Tarihi I ve MMR 222 Mimarlık Tarihi II

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG 321 - Temel İngilizce V

ENG 322 - Temel İngilizce VI

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişim becerilerine yönelik daha geniş çerçeveli etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para, ve alışveriş konuları çerçevesinde işlenir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.